شرایط ارسال شعرهای بخش کودک جشنواره کو.کو ۱۹

  • هر شعر به‌صورت جداگانه با مشخصات صاحب اثر در صورت امکان تایپ یا با خط خوانا نوشته و ارسال شود.
  • اشعار می‌تواند در هر قالب شعری باشند.
شرکت در جشنواره