داوران نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری کوکو 19

دبیر جشنواره و داور بخش استند اپ کمدی

شرکت در جشنواره