شرایط ارسال داستان‌های کوتاه بخش کودک جشنواره کو.کو ۱۹

  • هر داستان به‌صورت جداگانه با مشخصات صاحب اثر در صورت امکان تایپ یا با خط خوانا نوشته و ارسال شود.
  • حجم داستان‌های ارسالی حداکثر 1000 کلمه (دو ورق A4 ) باشند.
شرکت در جشنواره